Ochrana osobných údajov – Dominium stav Stavebná spoločnosť

Podmienky ochrany osobných  údajov  

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základní ustanovení1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je DOMINIUM stav, s.r.o. IČO: 43995454 so sídlom Lipová 6, 900 84 Báhoň  (ďalej len „prevádzkovateľ“).2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: 
DOMINIUM stav, s.r.o. 

telefón: +421 904 831 706  Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.4. Prevádzkovateľ nevymenoval / vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobnýchúdajov1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoréprevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašejobjednávky.2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajovje • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľompodľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä prezasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávketovaru alebo služby. 2. Účelom spracovania osobných údajov je• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahumedzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktorésú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutieosobných údajov je nutnou požiadavkou preuzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutiaosobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieťči ju zo strany prevádzkovateľa plniť,• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádzak automatickému individuálnemu rozhodovaniuv zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas. 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vamia prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajovprevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávateliaprevádzkovateľa)1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu(Shoptet) a ďalšie služby v súvislostis prevádzkovaním e-shopu,• zaisťujúce marketingové služby.2. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdaťosobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcoviaosobných údajov v tretích krajinách súposkytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI.

Vaše práva1. Za podmienok stanovených v Zákone máte • právo na prístup ku svojím osobným údajompodľa § 21 Zákona, • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovaniapodľa § 24 Zákona,• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa§ 27 Zákona,• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,• právo odvolať súhlas so spracovaním písomnealebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchtopodmienok. 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu preochranu osobných údajov v prípade, že sadomnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodnétechnické a organizačné opatrenia k zabezpečeniuosobných údajov.2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložískosobných údajov v listinnej podobe, najmä …3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajommajú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobnýchúdajov a že ich v celom rozsahu prijímate.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienkyzmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobnýchúdajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienokna Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.